Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC) Noord-Nederland

Antistollingszorg Regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn  |  Overige praktijkvoorbeelden  |  Kennisdeling, scholing & expertise
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | UMC Groningen

De antistollingszorg wordt complexer en door de huidige vergrijzing neemt het aantal patiënten toe. Daarnaast gebruiken patiënten steeds vaker verschillende medicamenten, waaronder (langdurig) antistolling. Voor zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en andere ketenpartners is onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis dan ook belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg voor patiënten te kunnen borgen.

In Noord-Nederland is sinds oktober 2016 het Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC) actief met als missie: Gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose in Noord-Nederland. Het expertisecentrum omvat drie items: topreferente zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

In het kort

Deelnemers aan TTEC zijn Antonius Zorggroep, Certe, Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Nij Smellinghe, Tjongerschans, Treant, UMCG en Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

De voorzitters van de Antistollingscommissies vormen tezamen TTEC; betrokken zorgprofessionals zijn hematologen, ziekenhuisapothekers en trombosediensten. Bij projecten worden ook huisartsen, eerstelijns apothekers en zorgverzekeraars betrokken.

Naast het TTEC bestaat ook de Regiotafel Antistolling en hebben de 4 trombosediensten in Groningen, Friesland en Drenthe regulier overleg. Activiteiten en/of personen van verschillende gremia m.b.t. antistollingszorg verschuiven nog wel eens; dit is een gegeven en belemmert niet.

 • TTEC: beleid rondom antistollingszorg voorbereiden en afstemmen. Besluiten over dit beleid nemen de antistollingscommissies en/of RvB van de individuele ziekenhuizen.
 • Regiotafel: regio informeren over TTEC beleid en casuïstiek bespreken. Betrokkenen zijn zorgprofessionals met interesse in antistolling, dus naast deelnemers van het TTEC ook andere medisch specialisten, zorgprofessionals uit VVT instellingen, huisartsen, eerstelijns apothekers.
 • De 4 trombosediensten in Groningen, Friesland en Drenthe voeren (TTEC) beleid uit. Zij hebben 3 maal per jaar overleg over actuele zaken. 
 • De coöperatie Centrum Antistolling & Trombosezorg (CAT) werkt ook samen met TTEC. 

TTEC zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is.

Het centrum is 24/7 bereikbaar:

 • Voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld
 • Voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling.

Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik, ontwikkeling en evaluatie van de richtlijnen voor trombosezorg.
Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt onderwijs gegeven. Bestaande scholingen (zoals die van Martini ziekenhuis) worden (in de toekomst) ook gedeeld via de TTEC website.

Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk. Door regionaal samen te werken aan optimale kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg, wordt het aantal complicaties verminderd en worden onnodige ziekenhuisopnames voorkomen, wat de zorg goedkoper zal maken.

Inspiratie

Toekomstplannen:

 • Regiovisie: Alle patiënten een hoofdbehandelaar, weten wie waar terecht komt. Ontwikkeld vanuit TTEC, 1e lijn ook betrokken (TTEC betreft m.n. medisch specialistische zorg), werkgroepen per provincie. De regiovisie is startpunt geweest van project Weegconsult.
 • Project Weegconsult (antistollingsrisico inventarisatie): in het kader van de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Antistollingszorg wordt de intensieve monitoring van patiënten met langdurige (chronische) antistollingsmedicatie overgeheveld naar de 1e lijn (POH/huisarts). Dit project heeft 3 werkgroepen (1 per provincie) bestaande uit Karina Meijer (voorzitter van alle 3), medisch specialisten, huisartsen, apothekers, ondersteuning (PA/VS), trombosediensten en zorgverzekeraars. Door dit project zal de populatie, die de Stollingspoli van het UMCG in de toekomst gaat bedienen, verschuiven naar complexere patiënten.
 • Wisselwerking met ‘AntiStolling in de regio - Samen aan tafel’. Dit is een groep zorgprofessionals die een sleutelrol hebben bij casemanagement antistolling, bestaande uit Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistents, een research verpleegkundige, hemovigilantie- en kwaliteitsfunctionarissen uit Antonius Sneek, Isala, MCL, Nij Smellinghe, Treant, UMCG, WZA en Certe. Zij bespreken meer de praktische zaken (concreet en vanuit inhoud) en kijken bij elkaar in de keuken.

Tips & Tricks

 • Zoek deelnemers die je goed kent vanuit je netwerk en eerdere activiteiten; hierdoor ken je elkaars (gedeelde) visie én achtergrond
 • Werk vanuit de inhoud
 • Zorg dat mensen naast iets te halen zeker ook iets te brengen hebben; dit draagt bij aan gelijkwaardigheid.
 • Zoek ondersteuning met de juiste competenties
 • Sluit aan bij externe druk en gevoelde urgentie.
  “Middelen zijn zilver, externe druk is goud”

Contactpersonen

Prof. dr. Karina Meijer
Prof. dr. Karina Meijer
Hematoloog, hoofd sectie antistolling UMCG
Maaike Zuur - Telgen
Maaike Zuur - Telgen
medisch manager Certe trombosedienst, bestuurslid TTEC
René van Hulst
René van Hulst
Ziekenhuisapotheker Martini, bestuurslid TTEC

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.