Waarderend auditen Radboudumc

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren zet Radboudumc de methodiek van waarderend auditen in. Professionals uit het primaire zorgproces zijn geschoold tot auditors en gaan in dialoog met medewerkers over wat goed gaat in de zorg en waar verbetering noodzakelijk is. Het waarderend auditen creëert bewustwording. Gewoontes worden onder de loep genomen. Het zet een proces in gang dat stimuleert en aanzet tot leren: zo ontstaat een cultuurverandering.

In het kort

Het Radboudumc heeft twee Joint Commission International (JCI)-cycli doorlopen om hun processen op het gebied van kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Deze ‘controlerende’ audits hebben veel inzichten gegeven. Implementeren van verbeteracties blijft achter. Om medewerkers mee te nemen om vanuit inzicht te verbeteren (Plan-Do-Check-Act) is de focus verbreed naar Safety-2 en waarderend auditen geïntroduceerd.

Auditteam
Professionals uit het primaire zorgproces vormen het auditteam dat de waarderende audit uitvoert. Medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici etc. hebben een deelaanstelling bij het auditteam. Zij worden intern geschoold tot auditor.

De dialoog
De auditoren gaan in gesprek met medewerkers op een afdeling. De interne audit is maatwerk met de focus op wat goed gaat in de zorg en waar de risico’s zitten, en sluit aan bij een behoefte van de afdeling, themaleider, proceseigenaar en organisatie. Er is minder controle zoals vroeger. Dit vraagt een andere aanpak, ook in vraagstelling van de auditoren. En veel meer vertrouwen tussen auditoren en de medewerkers en in dialoog gaan over kwaliteit en veiligheid. Op zoek naar goede voorbeelden, de ruimte bieden en nemen om te bespreken wat nog niet goed gaat. Auditoren kijken ook naar het effect van het leren en verbeteren op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Jaarlijks worden de auditonderwerpen met de focus op kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg uitgevraagd onder zorgverleners zelf, kwaliteits- en beleidsadviseurs en vertegenwoordigers van patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici. Hieruit volgt een auditplanning waarop de Raad van Bestuur akkoord geeft.

Frequentie
Iedere afdeling werd 1x per vier jaar geaudit. Dit systeem is losgelaten want sommige afdelingen hebben meer behoefte en anderen juist minder. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Tracers, intern samenwerkingsonderzoek (360 graden feedback), dossieranalyses, teamklimaatmeting (Team Climate Inventory) deel-auditoren op specifieke onderwerpen etc. voor een compleet beeld. De gebruikte methoden worden in eigen beheer gefaciliteerd zonder extra kosten.

Financiering
Het auditteam wordt gefinancierd uit de algemene middelen van het Radboudumc. De afdelingen stellen medewerkers vrij voor het auditwerk (geoormerkte uren) en de ingezette uren worden financieel vergoed.

Inspiratie

 • Voordeel van waarderend auditen is dat mensen door de andere manier van vraagstelling meer zelf gaan nadenken en meegenomen worden in het gedachtegoed.
 • Deze manier van auditen is erg laagdrempelig en geeft veel meer context dan de oude methode waarbij het accent meer op compliance aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen lag. De bevlogenheid van de professionals is in deze gesprekken duidelijk merkbaar.
 • De eerste ervaringen met deze auditmethodiek zijn:
  • enthousiasme bij de medewerkers en auditoren,
  • uit intrinsieke motivatie bereidheid onder medewerkers om ervaringen te delen met auditoren,
  • tekortkomingen in de zorg komen aan bod met de nadruk op inzicht wat er nodig is om tot verbetering te komen,
  • de audituitkomsten geven een genuanceerder beeld over hoe feitelijk de kwaliteit en veiligheid van zorg in de dagelijkse praktijk verloopt. Door het delen van informatie en goede voorbeelden wordt geleerd van elkaar (horizontaal leren).
 • Tijdens de audit worden medewerkers aan het denken gezet, dit zet zich voort in het team. Verbeterinitiatieven ontstaan zo vanuit het denken bij de medewerkers zelf.

Tips & Tricks

 • Start kleinschalig.
 • Goede opleiding/training van de auditoren is van belang.
 • Als je raakt aan de essentie in het gesprek, namelijk de patiënt die op goede zorg rekent, kom je automatisch bij kwaliteit en veiligheid uit. Dat is het vertrekpunt.
 • Een open en veilige cultuur is belangrijk om ook daadwerkelijk iets in beweging te kunnen zetten. Vragen naar deze cultuur en hoe dat in de dagelijkse praktijk eruitziet, zijn onderdeel van het gesprek.
 • Geef goede praktijkervaringen een podium bijvoorbeeld in een interactieve digitale omgeving, die voor alle medewerkers toegankelijk is.


Integrale benadering

 • Sluit aan bij de hiërarchische lijn. Bed de audits goed in door verbinding met centrale beleidsmakers (concernstafniveau) Kwaliteit & Veiligheid en degenen die op afdelings- en/of centrumniveau Kwaliteit & Veiligheid monitoren en verbeteracties begeleiden.
 • Werk samen met de afdeling HR en de afdeling Audit & Risk, om kwaliteit en veiligheid in het zorgproces te verbinden met ontwikkelingen op het gebied van governance en personeelsbeleid.  
 • De Raad van Bestuur gaat in gesprek met de afdelingsleiding over prioriteiten en randvoorwaarden naar aanleiding van de inhoud van het auditrapport.
 • Betrek ook experts op het gebied van Innovatie, Procesverbetering & Implementatie bij gewenste grotere aanpassingen naar aanleiding van een audit. Het interne auditteam geeft aanbevelingen en kan bijvoorbeeld ook voor een 0-meting van een sterk aangepast zorgproces langskomen.

Contactpersonen

Petra van Gurp
Petra van Gurp
Internist
Mirelle Hanskamp-Sebregts
Mirelle Hanskamp-Sebregts
Hoofd Unit Interne Audit Auditor/onderzoeker

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.