Leren op basis van vertrouwen in het Deventer Ziekenhuis

Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Deventer Ziekenhuis

In het Deventer Ziekenhuis is de professionaliteit en deskundigheid van de zorgprofessionals cruciaal in relatie tot kwaliteit van zorg. Investeren in de ontwikkeling en deskundigheid van zorgprofessionals is daarom van belang. Het ziekenhuis werkt met een visie op leren vanuit de behoeften van de zorgprofessional op het gebied van leren en ontwikkelen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de zorgprofessional zelf, die op basis van vertrouwen, in plaats van controle, zelf de regie heeft over zijn of haar ontwikkeling. De Deventer ziekenhuis Academie ondersteunt en faciliteert.

In het kort

Sinds 2000 kent het Deventer Ziekenhuis een visie op leren. Leren is een breed begrip en de werkplek blijft de krachtigste leeromgeving. Er werd gewerkt met een leermanagementsysteem (LMS). Hierin staat per functie een deskundigheidsprofiel en, afhankelijk van de werkplek, aanvullende eisen. Met verplichte toetsen, e-learning en praktijkbeoordelingen werd de bekwaamheid van de zorgprofessional getoetst. Dit ging vaak over onderwerpen die een zorgprofessional regelmatig (vaak dagelijks) uitvoert. Er ontstond het gevoel dat het meer ging om vinkjes zetten dan echt leren. Daarom is in 2018 een nieuwe visie op leren geformuleerd. Zelfgestuurd, gepersonaliseerd en werkplekleren zijn de drie belangrijkste kernbegrippen. Meer leren vanuit persoonlijke behoefte; de zorgprofessional ondersteunen vanuit vertrouwen in plaats van controle. In de nieuwe visie op leren is het ‘5 moments of' model* verwerkt, waarbij er verschillende redenen kunnen zijn om formeel of informeel te leren.

'5 moments of' model

(1) Nieuw: bij nieuwe kennis of vaardigheden; wanneer je iets voor de eerste keer leert

(2) Meer: bij behoefte aan specialisatie; wanneer je meer wilt leren

(3) Toepassen: als je het in de praktijk even niet meer weet; toepassen

(4) Oplossen: wanneer er iets mis gaat

(5) Veranderen: wanneer er zaken veranderen en routines afgeleerd moeten worden


‘Bij ons in het Deventer Ziekenhuis bieden we scholing alleen aan als het zinvol is. Of noodzakelijk vanuit een duidelijke (externe) aanleiding of behoefte. Een zorgprofessional draagt zelf verantwoordelijkheid voor het leren, heeft de regie binnen bepaalde kaders over zijn ontwikkeling en is verantwoordelijk voor zijn eigen bekwaamheid/deskundigheid. Wij faciliteren de zorgprofessional.’

Zelfbeoordeling
Er is een profiel op basis van taken gerelateerd aan de functie van de zorgprofessional waarvoor hij bekwaam moet zijn, zoals ook in de wet BIG omschreven. Door middel van een zelfbeoordeling is de zorgprofessional verantwoordelijk om zijn bekwaamheid inzichtelijk te maken en zich hiermee te registreren (bijvoorbeeld voor voorbehouden handelingen).

De zorgprofessional reflecteert in de zelfbeoordeling op onderwerpen uit het basisprofiel en beoordeelt of er extra kennis en/of kunde nodig is. Zijn er veranderingen of is er nieuwe informatie op een onderwerp, dan ontvangt de zorgprofessional een melding (bv. aanpassing in een protocol). Mogelijk dat dan een leeractiviteit moet plaatsvinden. De zorgprofessional is vervolgens vrij in het kiezen van de best passende leeractiviteit.

Learning eXperience Platform (LXP)
Het basisprofiel en de noodzakelijke zelfbeoordelingen staan in het leerplatform. Dit platform ondersteunt de registratie en ondersteunt ook het leren. In het Learning eXperience Platform (LXP, een sociaal leerplatform) zit een eigen algoritme, dat ervoor zorgt dat het platform content aanbiedt dat goed bij de professional past. Het sociale leren staat centraal: professionals kunnen zelf content delen, liken en erop reageren, om zo te leren van en met elkaar.

Uit onderzoek blijkt dat mensen zich het meest betrouwbaar beoordelen wanneer ze reflecteren op een specifieke taak of vaardigheid. De manager heeft hierbij een stimulerende, ondersteunende en monitorende taak.

Belangrijke voorwaarden
Een ondersteunende en stimulerend leerklimaat en een leeromgeving waarin de zorgprofessional wordt gefaciliteerd in haar leerbehoeften. Het vraagt om een leerklimaat waarin je met elkaar continu beter wil worden en reflecteren op het eigen handelen. Elkaar bevragen en reflecteren is cruciaal, ook als collega’s onderling.

Het leren en verbeteren van professionaliteit en deskundigheid is ondergebracht in een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) waarbij continu wordt verbeterd. De check gebeurt bijvoorbeeld door zelfbeoordelingen, maar ook door interne en externe audits.

Inspiratie

 • Minder frustratie bij de zorgprofessionals.
 • Meer tijd voor echt leren, zoals ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden in plaats van op vaste onderwerpen afvinken.
 • Samen leren met collega’s.
 • Vertrouwen geven aan zorgprofessionals en managers.
 • Combinatie maken met de HR-visie; aanpassen jaargesprek waardoor nu de zorgprofessional in the lead is.
 • Door pilot-afdelingen wordt het werkbaar en sluit het goed aan bij de praktijk.
 • Blijven communiceren, steeds weer uitleggen dat de losse onderdelen passen binnen de bredere visie.
 • Goede voorbeelden delen van de afdelingen waar het goed loopt.
 • De toegevoegde waarde kenbaar blijven maken aan iedereen.

Tips & Tricks

 • Het is echt ontstaan vanuit de zorgprofessionals. Door te vragen wat nodig is en wat aansluit bij de behoeften.
 • Doe het vooral samen!
 • Betrek iedereen van de Raad van Bestuur tot de zorgprofessionals op de werkvloer.
 • Zoek interne ambassadeurs.
 • Probeer dingen uit in een pilot en leer daarvan.
 • Het vraagt om cultuurverandering.
 • Zorg dat er aandacht blijft voor leren binnen de waan van de dag (bv. organiseren van themaweken).
 • Maak de visie passend voor jouw organisatie. Van belang: kijk naar de behoeften, sluit daarop aan en zet de professional in the lead.

Contactpersonen

José Geerdink
José Geerdink
Deventer ziekenhuis Academie
Kim Evers
Kim Evers
Adviseur Leren en Ontwikkelen

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.