Zorgverplaatsing tussen ziekenhuis- en ouderenzorg bij Treant

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek in de keten
Instellinginformatie Ketenzorgorganisties | Treant

Treant biedt ziekenhuis- en ouderenzorg vanuit twintig locaties in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen. De afdeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) van locatie De Horst is een ‘harmonica’-afdeling om COVID-patiënten uit het ziekenhuis op te vangen. De dagelijkse behoefte van het ziekenhuis en de mogelijkheden binnen de ouderenzorg worden met elkaar afgestemd. Bij een groot aanbod van patiënten in het ziekenhuis groeit de COVID-cohortafdeling in De Horst. Als het aanbod afneemt, slinkt deze afdeling. Deze samenwerking tussen ziekenhuis en ouderenzorg leidt tot nog betere zorg aan COVID-patiënten.

‘Door structureel overleg tussen het ziekenhuis en de ouderenzorgafdeling is continuïteit van zorg gewaarborgd.’

In het kort

Tijdens de eerste COVID-periode werden (te) veel bedden in het ziekenhuis langdurig bezet door (herstellende) COVID-patiënten. Om de ziekenhuizen in Noord-Nederland te ontlasten, werden patiënten die al goed herstelden en aan vooraf gestelde criteria voldeden, laagdrempelig overgeplaatst naar een ouderenzorglocatie van Treant.

De afdeling Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) leende zich hier goed voor, omdat daar de bedbezetting is gekoppeld aan die van de reguliere ziekenhuiszorg. Afschaling van een deel van de zorg aan ziekenhuiszijde, creëerde ruimte op de afdeling GRZ voor een ander soort zorg (COVID-zorg). Inmiddels is de GRZ in De Horst een permanente ‘harmonica’-afdeling geworden voor de opvang van COVID-patiënten.

Werkwijze

De behoefte van het ziekenhuis en de mogelijkheden binnen de ouderenzorg worden regelmatig met elkaar afgestemd (de frequentie is afhankelijk van de noodzaak; op piekmomenten is dat twee keer per week). Hiervoor sluit de specialist ouderengeneeskunde aan bij het laatste deel van het MDO-IC-overleg.

In dit overleg wordt besproken of er COVID-patiënten uit het ziekenhuis kunnen worden overgeplaatst. Er is dan vaak niet alleen sprake van een isolatieplek (op de COVID-cohortafdeling in De Horst), maar ook aansluitend (als dat nodig is) een herstelplek op de GRZ-afdeling op dezelfde locatie.

Naast de Treant-ziekenhuislocaties kan ook de eerste lijn een beroep doen op deze mogelijkheid. De COVID-afdeling van De Horst heeft hiermee een regiofunctie. Er worden ook cliënten met COVID uit andere VVT-/ziekenhuizen opgenomen en ook vanuit de thuissituatie.

Doelgroep

 • COVID-patiënten die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar te ziek zijn om naar huis te kunnen.
 • COVID-patiënten uit de eerste lijn die geen ziekenhuiszorg nodig hebben of daar niet voor in aanmerking komen, maar bij wie wel een zorgprobleem speelt.

Inspiratie

‘Ziekenhuis- en ouderenzorg werken nu echt als één organisatie, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit. We hebben laten zien dat het, ondanks de verschillen tussen ziekenhuis- en ouderenzorg en de bureaucratie omtrent overplaatsen, mogelijk is om in een keten snelle doorstroom te bewerkstelligen.’

 • Patiënten vinden het bijzonder prettig dat ze binnen dezelfde organisatie en op relatief korte afstand zorg kunnen blijven ontvangen.
 • Door structureel overleg tussen het ziekenhuis en de ouderenzorgafdeling is continuïteit van zorg gewaarborgd met een goede/warme overdracht.
 • De specialist oudergeneeskunde heeft inzage in het patiëntendossier en kan laagdrempelig overleggen met de specialist in het ziekenhuis (geriater en/of longarts in afstemming met infectioloog). De samenwerking tussen de betrokken longartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde en infectiologen krijgt hierdoor een impuls en de relatie tussen ziekenhuis en –ouderenzorg wordt sterker. Door de korte lijnen en vele overlegmomenten leer je elkaar kennen en weet je elkaar gemakkelijker te vinden.
 • Naast multidisciplinair overleg (MDO) ten behoeve van de directe patiëntenzorg, wordt ook het multidisciplinaire gesprek (MDG) ingezet om samen te reflecteren en leren van hoe deze patiëntenzorg verloopt.
 • De werkwijze heeft geleid tot structureel minder GRZ-bedden in De Horst. Deze worden opgevangen door één van de andere (16) locaties voor ouderenzorg. Kortom, geheel Treant draagt bij aan de ‘harmonica’. Dit illustreert de flexibiliteit die mogelijk is in een organisatie met zowel ziekenhuis- als ouderenzorg.

Tips & Tricks

 • De aanpak was in aanvang heel ‘individueel’. Ofwel het ziekenhuis maakte een cohort of de ouderenzorg maakte een cohort, waarbij de cohortafdeling in het ziekenhuis ook voortkwam uit afspraken met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).
 • De overkoepelende factor werd Capaciteitsmanagement. Deze afdeling is binnen Treant verantwoordelijk voor de meest efficiënte inzet van personeel, ook tijdens de COVID-periode. Beide cohorten werden opgeschaald en op een gegeven moment werd de behoefte uitgesproken aan een MDO tussen ziekenhuis- en ouderenzorg voor deze patiëntengroep. Dit werd vervolgens door de artsen ingericht en uitgevoerd.
 • De crisisorganisatie heeft een rol gespeeld wanneer je spreekt over de verbindende factor. Eén à twee keer per week vond er tijdens de COVID-golf een crisisbeleidsteam (CBT) plaats. Hierbij waren alle onderdelen van de organisatie betrokken. Vanuit een ‘command and control’-situatie werden snel besluiten genomen en uitgevoerd.
 • Werkbezoeken en frequente overlegmomenten hebben inzicht gegeven in elkaars processen, manier van werken en (on)mogelijkheden.

Contactpersoon

Willeke Helthuis
Willeke Helthuis
Manager kwaliteit & veiligheid

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.