Antistollingscommissie Slingeland is hét aanspreekpunt voor alle vragen over antistolling

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis

Dick Scharn is als vaatchirurg werkzaam binnen het Slingeland en heeft antistollingszorg als ‘thema’ onder zijn hoede. Hij is erg bevlogen over het onderwerp. De antistollingscommissie begon als hobby, maar neemt nu steeds professionelere vormen aan. Deze commissie – en met name ‘het Dagelijks Bestuur’ hierbinnen - is hét aanspreekpunt voor vragen over antistolling in het Slingeland Ziekenhuis en houdt zich daarnaast bezig met zaken als scholing & informatievoorziening voor patiënt en professional. Laat je inspireren door onderstaande video waarin Dick Scharn vertelt over deze wijze van het vormgeven van casemanagement. Lees voor meer informatie over dit praktijkvoorbeeld door onder de video.

In het kort

In het Slingeland ziekenhuis wordt het casemanagement antistollingszorg geregeld door (het Dagelijks Bestuur van) de Antistollingscommissie. Vanuit het casemanagement wordt ook aandacht besteed aan de borging van twee andere subthema’s: scholing, kennisdeling & expertise en de informatievoorziening voor patiënt én professionals over het perioperatieve beleid. In dit praktijkvoorbeeld worden ook deze initiatieven nader toegelicht.

Inspiratie

Casemanagement

Het Slingeland heeft er bewust voor gekozen geen apart stollingsteam op te zetten of een aparte vigilantiefunctionaris aan te stellen, maar het casemanagement te borgen vanuit (het Dagelijks Bestuur van) de antistollingscommissie.

Antistollingscommissie

De antistollingscommissie coördineert en monitort de organisatie van de antistollingszorg in Slingeland, en is het centraal aanspreekpunt voor vragen. De leden van deze commissie zijn erg actief, iedereen is bevlogen over antistolling en de opkomst is altijd goed.

De antistollingscommissie bestaat uit de volgende leden: (Vaat)chirurg (Dick Scharn, voorzitter), Hematoloog, Cardioloog, SEH-arts, Anesthesioloog, Manager verpleegkundigen, Apotheker, AIOS interne, Neuroloog, Klinisch chemicus, Hoofd (extramurale) trombosedienst. En ter ondersteuning/coördinatie sluiten een Kwaliteitsfunctionaris en Notulist aan

Eén keer per maand komt de antistollingscommissie bij elkaar, waarin de volgende zaken standaard besproken worden:

 • In het algemeen: hoe loopt het met de antistollingszorg in huis?
 • (Trends in) VIM meldingen
 • Complicaties
 • Borging van adviezen/verbetermaatregelen vanuit incidentonderzoeken, audits etc.
 • Relevante ontwikkelingen, zoals (de automatisering van) het perioperatieve antistollingsprotocol, zie het kopje 'Casemanagement (perioperatief beleid)/ informatievoorziening patiënt (brief)'

 

Dagelijks bestuur (DB)

Om de coördinatie en monitoring van de antistollingszorg op dagelijkse basis praktisch werkbaar te maken, is binnen de antistollingscommissie een DB gevormd, ook wel de ‘expertcommissie’ genoemd.

Het DB bestaat uit:

 • Dick, chirurg
 • Hematoloog
 • Cardioloog
 • Notulist
 • Kwaliteitsfunctionaris

Tijdens kantoortijden is de antistollingscommissie bereikbaar via een eigen emailadres waar de ‘niet-spoed’ vragen binnenkomen. De mailbox wordt bijgehouden door Dick en de andere DB-leden van de antistollings(expert)commissie. Buiten kantoortijden is de dienstdoend internist/hematoloog aanspreekpunt voor antistollingsvragen. Zo is er 24/7 iemand bereikbaar.

Dick en zijn collega DB-leden voeren verschillende activiteiten uit om het draagvlak en de awareness in het ziekenhuis te borgen. Zo gaan ze regelmatig in gesprek met vakgroepen/afdelingen om het belang van antistolling te bespreken en te kijken of er vragen zijn. Daarnaast hebben ze standaard spreektijd bij de vergaderingen van de medische staf. Ook wordt antistolling meegenomen in de nieuwsbrief van het ziekenhuis en op afdelingsniveau, waardoor ontwikkelingen/relevante zaken breed gedeeld kunnen worden.

Dit alles maakt dat zij als DB van de antistollingscommissie, en daarmee casemanagers, goed zichtbaar en vindbaar zijn en de antistollingszorg als geheel breed gedragen wordt binnen het ziekenhuis.

 

Scholing, kennisdeling & expertise

Binnen het Slingeland is 1,5 jaar geleden een e-learning (ELO) antistolling ontwikkelt. Deze ELO wordt 1x per 2-3 jaar gevolgd door alle nieuwe & huidige professionals die met antistolling te maken hebben of kunnen krijgen, in welke vorm dan ook.


De e-learning is ontwikkeld voor:

 • Alle professionals die invasieve behandelingen uitvoeren;
 • Alle professionals die antistolling voorschrijven of met de complicaties te maken hebben of kunnen krijgen;
 • Alle professionals die bij de bereiding/ontwikkeling van antistolling betrokken zijn, zoals de apotheek;
 • Iedereen die vanuit Kwaliteit & Veiligheid perspectief betrokken is bij antistolling, bijv bij de ontwikkeling/evaluatie van protocollen. Dit zijn bijvoorbeeld de leden van de antistollingscommissie & kwaliteitsadviseurs

 

Borging van de ELO

De ELO heeft een verplicht karakter en wordt iedere 2-3 jaar door iedereen voor wie het relevant is, gevolgd. De ELO zit opgenomen als standaard module in het Leerplan van het ziekenhuis, waar ook scholing als BLS/ALS wordt aangeboden. Op deze wijze volgt iedere nieuwe medewerker de ELO en krijgen huidige medewerkers reminders wanneer ze deze opnieuw moeten volgen.

Vanuit de antistollingscommissie vervult Dick met zijn DB-collega’s ook op dit gebied een ambassadeursfunctie binnen het ziekenhuis. Hij praat regelmatig met alle vakgroepen/afdelingen en herinnert hen aan het belang van het goed op de hoogte zijn van de inhoud van de antistollingszorg. Professionals waarderen de scholing goed en vinden het een bruikbaar naslagwerk, waardoor de ELO ook echt in de praktijk van toegevoegde waarde is (en niet zomaar wordt ‘afgevinkt’). De ELO - en de toegenomen aandacht voor antistolling in het algemeen – zorgen voor een enorme awareness voor het thema binnen het ziekenhuis.

 

Klassikale scholing

Naast de ELO geven Dick en DB-collega’s 2x per jaar klassikaal onderwijs over antistolling aan de volgende disciplines:

 • Medische staf: iedereen die invasieve behandelingen uitvoert, antistolling voorschrijft, complicaties behandelt of op andere wijze betrokken is, wordt uitgenodigd deel te nemen;
 • Arts-assistenten: deze groep wisselt snel maar heeft dagelijks te maken met antistolling. Het is dan ook van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn en blijven;
 • SEH-medewerkers: de SEH krijgt veel te maken met de complicaties van antistolling, zoals bloedingen, en ook zij moeten dus goed op de hoogte zijn.

Dick en collega’s houden bij deze onderwijsmomenten altijd een korte presentatie, waarna er ruimte is voor vragen. De opkomst is goed. Dit i.c.m. met de ELO zorgt voor een goede borging van kennisdeling/scholing m.b.t. antistolling.

 

Perioperatief beleid: automatisering & informatievoorziening voor patiënt én professional op maat

Naar aanleiding van een aantal incidenten m.b.t. het perioperatieve antistollingsbeleid, is het protocol onlangs helemaal herschreven en is– samen met een EPD-deskundige binnen het ziekenhuis – een automatiseringsplan gemaakt. Hierbij is beslisondersteuning voor het perioperatieve antistollingsbeleid bij een OK-aanvraag in het EPD (HiX) ingebouwd. Wanneer een operatie aangevraagd wordt volgens het standaard format in HiX, wordt aan de hand van ingevulde patiënt- en medicatie gegevens automatisch een advies aan de aanvrager getoond over wat te doen met de antistolling: stoppen – bridgen – continueren.

 

Brief

Vervolgens wordt automatisch een brief aangemaakt voor zowel patiënt als professional met gedetailleerde instructies voor de uitvoering van dit perioperatieve antistollingsbeleid. Deze brief bevat niet alleen informatie over of de patiënt moet stoppen, bridgen of doorgaan met de medicatie, maar er wordt tevens doseerinformatie vermeld en de exacte data en tijdstippen waarop de medicatie handelingen dienen te gebeuren.

Zowel patiënt als professional zijn blij met deze ontwikkeling: ‘het heeft de informatievoorziening sterk verbeterd. We krijgen van zowel patiënten als collega’s aanzienlijk minder vragen en er gaat veel minder vaak iets mis in het antistolling medicatiegebruik rondom een operatie’ , aldus Dick. Het automatiseren van de antistolling beslisboom voorkomt ook neurologische en cardiologische consulten, die normaal gesproken preoperatief nog nodig zijn om de antistollingsmedicatie (en andere zaken) goed af te stemmen. Dit levert zowel voor het planbureau, zorgprofessionals als patiënten voordeel op.

 

Voorlichting

Naast de automatische brief bij OK-aanvraag met gedetailleerde antistollingsinformatie, geven Dick & collega’s ook periodiek voorlichting aan professionals en patiënten. De voorlichtingsavond voor patiënten kwam tot stand door het thema antistolling te betrekken bij een informatieavond vanuit vaatchirurgie. Dit bleek een schot in de roos! Patiënten stelden heel veel vragen en vonden de mogelijkheid om dit direct te kunnen doen erg prettig. Dick en collega’s buigen zich momenteel over de vraag hoe dit structureel in de antistollingszorg in te kunnen bedden.

Ben je geïnspireerd en wil je ook aan de slag met het verbeteren van de antistollingszorg? Neem contact op met Dick Scharn, hij denkt graag mee.

Een veel gehoorde vraag is hoe je voor de realisatie van casemanagement een business case schrijft, ter onderbouwing van benodigde fte’s of diensten voor bijvoorbeeld de inrichting van een Stollingsteam en/of de inzet van stollingsverpleegkundigen of andere functionarissen. Bekijk hier een aantal voorbeelden van business cases.

Contactpersoon

Dick Scharn
Dick Scharn
Chirurg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.