Prevalidatie in het Meander Medisch Centrum

Kwetsbare ouderen Ketenzorg/netwerkzorg  |  Overige praktijkvoorbeelden
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Meander Medisch Centrum

In het Meander Medisch Centrum wordt volop ingezet om de fysieke belastbaarheid van kwetsbare ouderen, voorafgaand aan een geplande operatie en/of behandeling, te optimaliseren. Dit wordt gedaan via het PreVit project. PreVit gaat uit van het principe: hoe fitter en beter voorbereid een patiënt een operatie in gaat, hoe kansrijker het functioneel herstel na de operatie.

In het kort

• Vanuit verschillende onderzoeken is bekend dat (kwetsbare) patiënten met een betere fysieke belastbaarheid voor een operatie, voorspoediger revalideren en herstellen.
• Het PreVit project richt zich op prevalidatie, dus voorafgaand aan een geplande operatie. Dit gebeurt o.a. bij Orthopedie.
• De resultaten: het voorkomen van ondervoeding, verbetering van functionaliteit èn patiënttevredenheid door het verkorten van de ligduur in de gehele keten.

Inspiratie

In Meander Medisch Centrum is er een organisatiebreed programma ‘kwetsbare ouderen’ waarin het optimaliseren van (keten)zorg centraal staat. Prevalidatie is één van de speerpunten. Ook zijn onder andere de oprichting van de Geriatrische Trauma Unit en de implementatie van een zorgpad ‘kwetsbare ouderen op de SEH’ onderdeel van het programma. Marjan van Maanen, Adviseur kwaliteit & veiligheid 70+: “het thema kwetsbare ouderen is een belangrijke pijler in het Meander MC. We zetten in op een korte ligduur want je wilt iemand die kwetsbaar is, niet langer dan nodig in het ziekenhuis houden. Het is voor hen niet de beste plek om te herstellen.”


Het PreVit project is in het Meander Medisch Centrum vanaf 2019 van kracht, in nauwe samenwerking met ketenpartners, en bestaat uit twee onderdelen:

 • Prevalidatie bij geplande opnames voor orthopedie
 • Beschikbaarheid van een geriatrisch assessment ten behoeve van het beoordelen van kwetsbaarheid bij ouderen. Door het inzetten van passende, preventieve interventies kan het risico op het succesvol doorstaan van een behandeling of operatie worden vergroot. Ook kan er gekozen worden om voor een aangepaste behandeling te kiezen of in het uiterste geval af te zien van operatie of behandeling. Voorafgaand aan dialyse, maar ook binnen de oncologie en haematologie wordt dit al toegepast. Inmiddels verkennen ook enkele andere specialismen de mogelijkheden voor ziektebeelden/zorgpaden.

De speerpunten binnen PreVit zijn met name:

 • Prevalidatie: Kwetsbare ouderen worden vroegtijdig multidisciplinair gescreend, waarna eventueel verwijzing plaatsvindt naar de eerstelijn voor preoperatieve behandeling. Doelstelling is een betere conditie en/of fysieke belastbaarheid, voorafgaande aan de opname. Vanuit verschillende specialismen zijn er steeds andere focuspunten.
  • 6 weken voorafgaand aan de opname behandeling wordt op de polikliniek gescreend op fysieke/cognitieve kwetsbaarheid en wordt zo nodig prevalidatie geïndiceerd. Vervolgens is er een nauwe samenwerking met o.a. eerstelijns fysiotherapeuten. Patiënten
   worden 6 weken voor operatie in de thuissituatie functioneel getraind. Een week voor de operatie worden de screeningstesten herhaald. Met deze resultaten vinden vervolgens multidisciplinaire terugkoppeling en beoordeling plaats en worden passende acties ondernomen (wat is de verwachting na operatie).
  • Screening van ondervoeding in de thuissituatie en passende acties. Hierdoor starten patiënten in een betere voedingstoestand aan de behandeling.
  • Indicatie van nazorg en operatieplanning: Er wordt pas een operatie gepland wanneer ook de nazorg is geregeld, indien dit relevant is. De nazorg wordt dus voor de geplande opname al geregeld. Hierdoor kan opname in het ziekenhuis zo kort mogelijk zijn. Steeds is hierbij de kernwaarde: hoe kunnen we de zorg zover mogelijk ‘naar voren halen’ zodat er minder druk op uitplaatsing van patiënten is tijdens de klinische fase.

Tips & Tricks

Het Meander Medisch Centrum is ‘bottom-up’ begonnen met Previt bij enkele patiënten en specialismen. Door succesvolle resultaten zijn er steeds meer specialismen en patiënten aangehaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld goede resultaten geboekt in de verkorting van de ligduur. Ton Schulte, clustermanager: “Het werk wat we nu in de voorfase doen zouden we anders in de nafase doen en we besparen dus in de ligduur”. Dit leidt niet alleen tot een besparing maar ook tot meer patiënttevredenheid.

In de gehele keten zijn de effecten merkbaar, bijvoorbeeld bij Geriatrische revalidatie. Robert Vluggen, teammanager en projectleider PreVit: “we hebben patiënten beter in beeld, ze zijn beter geprevalideerd en wat ik vanuit ketenpartners terug hoor, is dat de ligduur daar ook korter is.” Succesfactor in het slagen van het prevalidatie project is met name de relatie met ketenpartners en multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Robert Vluggen: “De belangrijkste basis is echt het op orde hebben van relaties en netwerken. Dan lukt het. Investeren in relaties en elkaar leren kennen, dat is dé succesfactor.

Daarnaast is het belangrijk om de inhoud en resultaten te delen met zorgverzekeraars. Binnen het Meander Medisch Centrum worden o.a. passende (financiële) afspraken gemaakt over de inzet van fysiotherapie. Ook binnen de eigen organisatie is delen van succes belangrijk. Schulte: “We zien een olievlek in huis, door de getallen en uitkomsten te delen, willen andere specialismen ook participeren. Je moet deze inzichten dus communiceren en je eigen bescheidenheid daarin loslaten. Durven zeggen ‘we hebben succes’, dan merk je dat mensen meegaan en ook enthousiast worden."

Een laatste tip van het Meander: Gewoon doen! Schulte: Je ziet vaak dat programma’s of projecten compleet uitgedokterd zijn, voordat men gaat beginnen, maar dat werkt niet altijd. Marjan van Maanen: "Wij zijn gewoon gestart. Als het werkt, breiden we het uit en als het niet werkt dan hebben we het goed geprobeerd, ervan geleerd en gaan we wat anders doen."

Meer weten over PreVit? Download de PreVit patiënteninformatie of neem contact op met één van de ambassadeurs van dit praktijkvoorbeeld.

Contactpersonen

Marjan van Maanen
Marjan van Maanen
Adviseur kwaliteit & veiligheid 70+
Robert Vluggen
Robert Vluggen
Teammanager bureau nazorg en fysiotherapie, projectleider PreVit
Ton Schulte
Ton Schulte
Clustermanager Centrum voor revalidatiegeneeskunde en paramedische diensten en Bureau Nazorg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.