DOAC-dossier in het Elkerliek

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Elkerliek

Bij de behandeling van patiënten die antistollingsmiddelen gebruiken, zijn verschillende zorgverleners betrokken. Samenhang binnen de keten is essentieel maar veelal complex en een potentiële bron van fouten. Eén van de aanbevelingen uit de ‘Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA)’ is het vormgeven van lokale, multidisciplinaire samenwerking binnen het ziekenhuis of de ZBC – ofwel casemanagement - om kwaliteit en veiligheid in antistollingszorg te vergroten. Binnen het Elkerliek wordt dit vormgegeven door een centraal DOAC-dossier en nauwe samenwerking tussen trombosedienst, physician assistent (PA), internist(en) en een vasculair geneeskundige. 

In het kort

  • In het Elkerliek is er een nauwe samenwerking tussen de trombosedienst, physician assistent (PA) en internist(en). Gezamenlijk borgen zij het casemanagement antistollingszorg, met aandacht voor zowel het structureel monitoren en begeleiden van patiënten als advisering en ondersteuning van (mede)zorgprofessionals.
  • Nieuwe DOAC-patiënten en patiënten die een operatie hebben ondergaan, worden binnen het Elkerliek aangemeld en structureel begeleid door de trombosedienst, met de PA en internist(en) als achterwacht.
  • Via een separate DOAC-module, ingebouwd in het ICT-systeem van de trombosedienst (Trodis), worden alle patiënten met antistollingsmedicatie gemonitord en begeleid.

Werkwijze

Aanmelding door hoofdbehandelaar

Bij start van/switchen naar een DOAC op de SEH of polikliniek, bij ontslag met een DOAC na een opname of wanneer een patiënt met antistolling een operatie heeft ondergaan, vult de hoofdbehandelaar een aanmeldformulier van de trombosedienst in HiX in om de patiënt met zijn DOAC bij de trombosedienst aan te melden. Daarbij wordt automatisch via HIX het gewicht en nierfunctie overgenomen. Indicatie wordt vermeld. Het formulier zit standaard in HiX ingebouwd. Na verwerking aanmelding door trombosedienst ziet een arts in het beginscherm in de notities ‘patiënt aangemeld bij trombosedienst’ staan.

Voorbeeld: De cardioloog kan door deze werkwijze de trombosedienst ook een vraag stellen als ‘graag overzetten op DOAC en begeleiden van patiënt’. Hij schrijft dan als behandelend arts wel het recept voor een DOAC uit, maar de begeleiding rondom het opstarten wordt door hen overgenomen.

Check op en verwerking van aanmelding door trombosedienst

Er is door de internist & PA een protocol geschreven voor medewerkers van de trombosedienst. Zij gaan na ontvangst van het aanmeldformulier vanuit HiX na of de gestelde dosering klopt bij indicatie, nierfunctie en gewicht. Supervisie in de vorm van de internist/PA vindt hierop plaats; zij zijn standaard ook aanwezig bij de trombosedienst. Hier worden de nodige fouten, met name in gestelde dosering bij indicatie, eruit gehaald.

Opvolging/monitoring patiënten

Als een aanmelding klopt, wordt deze ingeboekt in het systeem van de trombosedienst (Trodis) en wordt patiënt binnen één week gebeld door de PA of de trombosedienstadviseur om te checken of inname van de medicatie, dosering en tijdstip goed gaan en of er bijwerkingen zijn. Hier halen ze veel foutief gebruik in een vroeg stadium naar voren en dan kan dit worden aangepast.

Het proces

Inspiratie

In het Elkerliek speelt de trombosedienst een centrale rol in het casemanagement antistolling, en meer specifiek in ondersteuning en advisering van (hoofd)behandelaren en monitoring van patiënten. In de basis wordt het trombosedienst informatiesysteem Trodis gebruikt, vanuit een koppeling met HiX (Chipsoft). Binnen Trodis is (i.s.m. ASolutions Healthcare) een zogenoemd ‘DOAC-dossier’ aangemaakt. Voorheen werden in Trodis enkel de coumarines (VKA’s) geregistreerd met onder andere het aantal tabletten en controles. Binnen het Elkerliek is het casemanagement door inbouw van een aangepaste module voor DOAC-patiënten nu op een zelfde manier geborgd, waardoor er controles en begeleiding van antistollingspatiënten plaats kunnen vinden.

Positieve effecten op de kwaliteit en veiligheid van zorg bemerkt het Elkerliek met name bij aanmeldingen van risicopatiënten die starten met DOAC of hiernaar switchen, met ontslag gaan met een DOAC of een operatie ondergaan. Door de structurele samenwerking tussen trombosedienst, PA & internist worden mogelijke fouten voorkomen, antistolling processen verduidelijkt en is kennis en advisering rondom antistollingszorg 24/7 aanwezig. 

Voorbeeld: Patiënten met een diep-veneuze trombose (DVT) waarbij een DOAC voorgeschreven is, komen terug voor controle bij hun internist na 1 en 3 maanden. Echter krijgt de trombosedienst 3 maanden na start van de DOAC ook een melding van het systeem om te checken of de medicatie gewijzigd of gestopt is, en of er überhaupt al een controle gepland is. Als dit niet het geval is, sturen zij een bericht naar de hoofdbehandelaar met het advies contact op te nemen en de controle uit te voeren.

Voorbeeld: Na een jaar DOAC gebruik volgt een melding van het systeem om de afweging bloedingsrisico/stollingsrisico, dosering en adequate nierfunctie van een patiënt volgens de richtlijnen te monitoren. Een trombosedienst adviseur belt met de patiënt om navraag te doen. Indien controles nog niet uitgevoerd zijn, checkt de trombosedienst de gegevens die over dosering, nierfunctie maar ook bloedwaarden, bekend zijn en brengt advies uit aan de hoofdbehandelaar t.a.v. de monitoring. De koppeling tussen HiX en Trodis maakt het voor hen mogelijk deze gegevens in te zien.


Bredere context casemanagement: de antistollingscommissie

Om het casemanagement binnen het Elkerliek, naast de DOAC-module, te borgen, is ook een antistollingscommissie actief. De commissie heeft 1x per week overleg. Hieraan neemt de PA, de klinisch chemicus, de ziekenhuisapotheker, een internist/vasculair geneeskundige deel en worden naar behoefte andere specialisten uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens deze overleggen worden onder andere de protocollen, VIM-meldingen en casuïstiek besproken. Eén keer per maand sluit standaard de gynaecoloog bij het overleg aan en bespreken ze 4-5 casussen. Daarnaast komen ze 2x per jaar samen met een bredere delegatie met vertegenwoordiging vanuit alle specialismen, waarbij ziekenhuisbrede ontwikkelingen op het gebied van antistolling worden besproken.

Toekomst

Binnen het Elkerliek bestaat de toekomstdroom om in de komende jaren meer 1,5 lijnszorg aan te bieden aan patiënten en de samenwerking met o.a. huisartsen te intensiveren. Dit zou betekenen dat laag-complexe patiënten (bijvoorbeeld met een jaarlijkse controle na DVT) niet naar het ziekenhuis hoeven te komen, maar dat dit bij de huisarts of praktijkondersteuner kan in samenwerking met het Elkerliek. Dit vergt een goede samenwerking met huisartsen uit de regio, die dan ook goed op de hoogte moeten zijn van de DOAC’s en van wat monitoring vraagt. Het Elkerliek is bereid hierin te investeren.

Tips & Tricks

Enkele ‘facts’ over het DOAC-dossier in het Elkerliek

  • In Nederland bestaan er twee EPD’s voor de trombosedienst: Portavita en Trodis.
  • De trombosedienst van het Elkerliek maakt gebruik van Trodis, geleverd door ASolutions Healthcare.
  • Binnen Trodis was er altijd al een VKA dossier. I.s.m. het Elkerliek is er door ASolutions Healthcare ook een DOAC-dossier ontwikkeld.
  • Alle trombosediensten die met Trodis werken kunnen dit DOAC-dossier gebruiken door contact op te nemen met ASolutions Healthcare en hen te vragen deze module ‘aan’ te zetten. Hier zijn geen extra licentiekosten verbonden. Net als bij de VKA’s betaalt men de systeemkosten per patiënt.
  • Het Elkerliek heeft daarnaast Trodis gekoppeld aan HiX om zo de gegevens over individuele patiënten in te kunnen zien. Een koppeling met andere ziekenhuis EPD’s, zoals EPIC, is ook mogelijk.
  • Tot slot is Trodis er ook voor patiënten. Er is een patiëntenportaal en een app beschikbaar. De app bestaat al voor de VKA-patiënten. Zij krijgen bijvoorbeeld meldingen wanneer de INR moet worden bepaald. ASolutions Healthcare ontwerpt momenteel een app voor DOAC-patiënten, erop gericht om therapietrouw en monitoring van patiënten te verbeteren. Zo kan de app patiënten eraan herinneren hun DOAC-medicatie te nemen en/of benodigde controles, zoals van de nierfunctie, uit te laten voeren.
  • Meer weten? Neem contact op met Ann Dierkx (E Dierkx@ASolutions.nl, T 06-17729663) of kijk op de website van ASolutions: www.asolutions.nl

Contactpersonen

Marion Knippels
Marion Knippels
Internist-vasculair geneeskundige
Yvonne Moors-Klink
Yvonne Moors-Klink
Physician assistant

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.