Pre-behandelpoli CWZ

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen worden alle patiënten van 70 jaar en ouder structureel gescreend op potentiële kwetsbaarheid. De verpleegkundig specialist Geriatrie speelt bij signalering hiervan, vroegtijdig een rol bij het inzetten van (preventieve) maatregelen en interventies, voorlichting en (keten)afspraken om de behandeling in het ziekenhuis zo mensgericht, kwalitatief goed en passend mogelijk te organiseren.

In het kort

  • Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties. Het CWZ zet bij alle patiënten van 70 jaar of ouder in op vroegtijdige identificatie van (mogelijke) problemen, gericht op het voorkomen van onbedoelde schade en uitkomsten.
  • Een multifactoriële analyse van kwetsbare ouderen is complex, tijdrovend en vraagt om specialistische expertise. In het CWZ wordt  via  de pre-behandelpoli van afdeling geriatrie, door verpleegkundig specialisten een belangrijke eerste stap gezet, waarbij passende interventies en adviezen ingezet worden ten aanzien van de behandeling, als er signalen zijn van kwetsbaarheid. De verpleegkundig specialist kan vanuit de expertise op zowel medisch als verpleegkundig gebied, geïntegreerd adviezen geven op deze domeinen.
  • Vroegtijdig inzetten van preventieve acties en maatregelen draagt bij aan het voorkomen van complicaties tijdens de behandeling bij kwetsbare ouderen. Het CWZ bemerkt concreet effecten van de pre-behandelpoli, onder andere doordat zij veel minder patiënten zien die een delier hebben doorgemaakt tijdens de behandeling. Daarnaast kan de behandelend specialist met behulp van de geriatrische analyse een goede afweging in de behandeling maken, zodat op maat zorg kan worden geleverd.

Inspiratie

Screening van kwetsbaarheid

Alle patiënten van 70 jaar of ouder worden in het CWZ gescreend op potentiële kwetsbaarheid middels de Groninger Frailty indicator (GFI). Als de (risico)score 4 of hoger is,  wordt de patiënt doorverwezen naar de prebehandelpoli van afdeling geriatrie. De verpleegkundig specialist  ziet de patiënt en maakt een inschatting van de kwetsbaarheid, uiterlijk 48 uur voor de behandeling plaatsvindt. Ze kijkt hierbij onder andere naar comorbiditeit, medicatie, cognitie en functioneren en schat het risico op complicaties (functionele achteruitgang, vallen, delier) bij de voorgestelde behandeling in. Ook wordt het steunnetwerk rondom de patiënt in kaart gebracht (signaleringsplan) en wordt er een plan voor herstel thuis na ontslag (indien mogelijk) besproken, zodat de voorbereidingen alvast getroffen kunnen worden.

De uitkomsten en signaleringen die voorafgaand aan de behandeling in kaart zijn gebracht worden breed gedeeld en gecommuniceerd (onder andere met de betreffend behandelaar en zonodig met de huisarts) en dragen bij aan het voorkomen van complicaties gedurende de behandeling. Tevens zijn ze ondersteunend in de afweging of de behandeling die is voorgesteld ook (op deze voorgestelde manier) moet plaatsvinden. Soms volgt uit het totaalbeeld een behandeling ‘op maat’.

Tips & Tricks

  • Bij een vermoeden op verhoogde kwetsbaarheid (bijvoorbeeld een positieve GFI) kunnen ouderen  in het CWZ verwezen worden naar de prebehandelpoli van de geriatrie voor een uitgebreidere analyse door de  verpleegkundig specialist Alle medisch behandelaren die kwetsbare ouderen in het ziekenhuis zien, kunnen patiënten hiervoor voorafgaand aan de (afweging van) de behandeling verwijzen.
  • Medisch Specialisten in het CWZ zien de meerwaarde van de pre-behandelpoli in en zijn daarom bereid om de GFI bij alle patiënten structureel toe te passen.
    De meerwaarde en effecten zijn onder andere te zien in het minder voorkomen van delier tijdens de opname. Er komen concreet minder patiënten op de post delier poli in het CWZ.
  • In het CWZ wordt waarde gehecht aan het structureel op de kaart zetten van het onderwerp (kwetsbare)ouderen door onder andere de werkwijze van de pre-behandelpoli regelmatig te benoemen en te evalueren op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.
  • Regelmatig wordt er scholing gegeven op de afdelingen waardoor medisch specialisten en verpleegkundigen goed geïnformeerd zijn over potentiële kwetsbaarheden en hun belangrijke signalerende functie op kunnen pakken.

Meer Weten?

Contactpersonen

Marèse Janssen
Marèse Janssen
Verpleegkundig Specialist
Sascha van de Poll
Sascha van de Poll
Klinisch Geriater

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.